Na temelju članka 26. i 27. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vis  Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe VIS donijelo je na svojoj  02. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  05. travnja 2018.godine slijedeću :

O D L U K U

 

 O cijenama usluga  Doma za starije i nemoćne osobe Vis za korisnike smještene temeljem ugovora o smještaju (privatni korisnici)

 

 

I.

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Vis, S.S. Kranjčevića 12  Vis utvrđuju se u slijedećim iznosima:

–  jednokrevetna soba                                          2.312,00 kn

– dvokrevetna soba                                              2.105,00 kn

– trokrevetna soba                                               1.875,00 kn

– dodatak za I.stupanj njege                                 200,00 kn

– dodatak za II.stupanj njege                                450,00 kn

– dodatak za III.stupanj njege                               700,00 kn

– dodatak za IV.stupanj njege                                850,00 kn

– dodatak za dijetalnu prehranu                              10,00 kn

– dodatak za serviranje hrane u sobu za

pokretne korisnike                                                   10,00 kn

– dodatak za sobu s   balkonom                              123,00 kn

II.

Nepokretnim korisnicima se ne naplaćuje balkon u sobi.

Za vrijeme povremene odsutnosti korisnika u trajanju dužem od tri (3) dana cijena usluge smještaja se umanjuje za 50% cijene po danu .

U slučaju smrti korisnika, radi iseljenja stvari, naplaćuje se pet (5) dana smještaja umanjenih za 50% cijene po danu.

III.

Ove cijene stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči ustanove.

Utvrđuje se da je ova Odluka objavljena na oglasnoj ploči Doma dana

  1. lipnja 2018. godine .

Na ovu Odluku o cijenama usluga Splitsko-dalmatinska županija dala je suglasnost svojim Zaključkom Kl: 012-04/18-02/205  Ur.broj: 2181/1-01-18-1 dana 12. lipnja 2018. godine .

IV.

Gore navedene cijene   ne odnose se na korisnike Doma Vis  smještene temeljem rješenja Centara za socijalnu skrb  – koje cijene utvrđuje Ministarstvo za demografiju ,obitelj, mlade i socijalnu politiku  .

Vis ,05.travnja 2018. godine

Broj: 83-3/18

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nediljko Šimunović up. pravnik.